Krajem kameníků na Říčansku – Lesní potok, 2. díl

Pokles výskytu Pb v atmosféře zaznamenaný prostřednictvím průměrné roční koncentrace Pb v µg/l ve srážkách na volné ploše za období od roku 1990 do 2015. Červená šipka znázorňuje rok 2001, od kterého byl zakázán prodej olovnatých benzínů v ČR.

Co se týká kvality povrchové vody v Lesním potoce, která vlastně odráží reakci srážek s půdou v daném prostředí, bylo zaznamenáno také několik zlepšení. Předně vzhledem ke snížení kyselosti srážek poklesl odtok bazických kationtů, tedy ztráta Ca, Mg i K z půd. Tyto prvky představují významné živiny pro stromy a rostliny. Snížení pH povrchových vod jehož důsledkem je snížení koncentrace toxických prvků jako je hliník, kadmium nebo beryllium.

Pokles výskytu Pb v atmosféře v rice 2000 zaznamenaný prostřednictvím průměrné roční koncentrace Pb v µg/l ve srážkách na volné ploše za období od roku 1990 do 2015. Červená šipka znázorňuje rok 2001, od kterého byl zakázán prodej olovnatých benzínů v ČR
Obr. 5: Pokles výskytu Pb v atmosféře zaznamenaný prostřednictvím průměrné roční koncentrace Pb v µg/l ve srážkách na volné ploše za období od roku 1990 do 2015. Červená šipka znázorňuje rok 2001, od kterého byl zakázán prodej olovnatých benzínů v ČR.

Dalším zajímavým jevem pozorovaným na území povodí Lesní potok bylo významné snížení depozice olova po roce 2000. Emise olova do ovzduší v ČR velice významně poklesly v souvislosti se zákazem prodeje olovnatého benzínu ke dni 1. ledna 2001. Časové rozpětí sledování látkových toků na povodí Lesní potok a v okolí tak pokrývá období před zákazem používání tetraethylolova a pokračuje i v letech po jeho zákazu. Výsledky proto velice názorně demonstrují jaký vliv na depozice má snížení emisí v čase, což je důležitým důkazem pro ospravedlnění investic do ekologických opatření zlepšujících stav životního prostředí. Průběh depozice Pb na volné ploše byl sledován v letech 1990 až 2015. Průměrná koncentrace Pb ve srážkách na volné ploše v období 1990–1994 se pohybovala v rozmezí od 3,5 to 5,8 µg/l. Již od počátku tohoto období průměrná roční koncentrace Pb ve srážkách na volné ploše klesá s tím, jak rostl podíl bezolovnatého benzínu na trhu. Zároveň je potřeba podotknout, že do roku 1999 probíhalo odsíření tepelných elektráren, což se mohlo na poklesu depozice Pb také z části podílet.

Závěrem lze konstatovat, že monitoring malého povodí jako takový je činnost finančně, pracovně a časově velice náročná. Pro ilustraci – v období let 1994–2015 bylo provedeno 252 pravidelných měsíčních výjezdů do terénu za každého počasí pro účely odběru vzorků a další desítky nepravidelných výjezdů při údržbě zařízení nebo vzorkování mimořádných událostí. Celkem bylo odebráno a zpracováno přes 1500 kusů vzorků, včetně srážkových, povrchových, půdních a podzemních vod.

Pro Svět kamene poskytl autor: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

PolandGermanEnglishCzech