Krajem kameníků na Říčansku – Lesní potok, część 2

Pokles výskytu Pb v atmosféře zaznamenaný prostřednictvím průměrné roční koncentrace Pb v µg/l ve srážkách na volné ploše za období od roku 1990 do 2015. Červená šipka znázorňuje rok 2001, od kterého byl zakázán prodej olovnatých benzínů v ČR.

Jeżeli chodzi o jakość wód powierzchniowych w Lesním potoce, która w rzeczywistości odzwierciedla w danym środowisku reakcję opadów atmosferycznych z glebą, również odnotowano poprawę. Przede wszystkim ze względu na spadek kwasowości opadów zmniejszył się odpływ zasadowych kationów, tj. utrata Ca, Mg i K z gleby. Te pierwiastki są ważnymi składnikami odżywczymi dla drzew i roślin. Obniżenie pH wód powierzchniowych, co powoduje zmniejszenie stężenia toksycznych pierwiastków, takich jak glin, kadm lub beryl.

Spadek występowania Pb w atmosferze, rejestrowany za pomocą średniego rocznego stężenia Pb w µg / l w opadach na otwartym terenie w okresie od 1990 do 2015 r. Czerwona strzałka pokazuje rok 2001, kiedy sprzedaż benzyny ołowiowej została w Czechach zakazana.
Obrazek. 5: Spadek występowania Pb w atmosferze, rejestrowany za pomocą średniego rocznego stężenia Pb w µg / l w opadach na otwartym terenie w okresie od 1990 do 2015 r. Czerwona strzałka pokazuje rok 2001, kiedy sprzedaż benzyny ołowiowej została w Czechach zakazana.

Innym interesującym zjawiskiem zaobserwowanym w dorzeczu Lesní potok było znaczne ograniczenie odkładania się ołowiu po roku 2000. W Czechach emisje ołowiu do powietrza znacznie spadły w związku z zakazem sprzedaży benzyny ołowiowej z dniem 1 stycznia 2001 r. Okres monitorowania przepływu substancji w dorzeczu Lesní potok obejmuje zatem okres przed zakazem stosowania ołowiu tetraetylowego i trwa przez lata po wprowadzeniu zakazu.Wyniki pokazują zatem bardzo wyraźnie, w jaki sposób redukcja emisji w czasie wpływa na depozycję, co jest ważnym argumentem, uzasadniającym inwestycje w zakresie ochrony środowiska w celu poprawy jego stanu. Przebieg depozycji Pb w terenie otwartym monitorowano w latach 1990-2015. Średnie stężenie Pb w opadach w terenie otwartym w latach 1990-1994 wynosiło od 3,5 do 5,8 µg / l. Od początku tego okresu średnie roczne stężenie Pb w opadach na otwartej przestrzeni spada wraz ze wzrostem udziału benzyny bezołowiowej na rynku. Jednocześnie należy zauważyć, że do 1999 r. miało miejsce odsiarczanie elektrowni cieplnych, co również może częściowo przyczynić się do zmniejszenia osadzania się Pb.

Podsumowując można stwierdzić, że monitorowanie małego dorzecza jest bardzo kosztownym, pracochłonnym i czasochłonnym działaniem. Przykładowo, w latach 1994-2015 przeprowadzono 252 regularnych comiesięcznych wycieczek terenowych w celu pobrania próbek, odbywających się przy każdej pogodzie oraz dziesiątki nieregularnych podróży podczas konserwacji sprzętu lub pobierania próbek w sytuacjach wyjątkowych. W sumie pobrano i przetworzono ponad 1500 próbek, badając wody opadowe, powierzchniowe, glebowe i gruntowe.

Barbora Dudíková Schulmannová, Vojtěch Janoušek, Tomáš Navrátil, Václav Rybařík i Pavel Vlašímský

PolandGermanEnglishCzech