Krajem kameníků na Říčansku – Lesní potok, 1. díl

Thompsonův přepad

asdads

Od roku 2011 je měrný přeliv Lesního potoka vybaven ultrazvukovým čidlem měřícím průtok, teplotu vody a konduktivitu stanice firmy Fiedler-Mágr umožňuje získaná data odesílat ve zvolených intervalech a prohlížet prostřednictvím internetu. V nedalekém objektu školního lesního podniku se nachází stejná stanice firmy Fiedler-Mágr zaznamenávající od roku 2008 intenzitu srážek v čase, a také teplotu a vlhkost vzduchu. V místě měrného přelivu jsou odebírány vzorky povrchových vod k analytickému zpracování v laboratoři.

K odběru srážek na volné ploše jsou využívány odběráky typu VOSS (vertikální odběrák srážek spadlých) vyvinuté Českou geologickou službou a používané v celé síti GEOMON. Zde konkrétně probíhá odběr tzv. podkorunových srážek v listnatém porostu. Odběrová zařízení se skleněnými kužely nepatří do sítě GEOMON a slouží k tomu, aby se zabránilo zachycení listů či jehlic, které by následně modifikovaly složení srážek. Dalším odběrovým zařízením ze síťoviny je odběrák tzv. opadu, tj. listí nebo jehlic. Některé prvky jsou totiž deponovány přednostně tímto způsobem. Poblíž měrného přepadu se nachází 5 m hluboký vrt vystrojený inertním materiálem s perforací v dolních 0,5 m. Tento vrt je využíván pro vzorkování mělké podpovrchové vody a je v něm kontinuálně měřena hladina podzemní vody.

Obr. 7: Thomsonův přepad povodí Lesní potok, limnigrafické stanice
a odběráky podkorunových srážek.
Foto: T. Navrátil, 2016.

Jednou měsíčně jsou tedy současně odebrány nashromážděné vzorky srážek a jednorázově je odebrán vzorek povrchové vody k následné chemické analýze. Tímto způsobem sledování vod bylo možné zaznamenat například významné zlepšení kvality životního prostředí ve středních Čechách od roku 1994. Průměrné roční pH srážek na volné ploše v okolí povodí Lesní potok v roce 1994 dosahovalo 4,2 (GRAF). Vzhledem ke snížení atmosférických emisí sloučenin síry a dusíku procesem odsiřování se v roce 2015 průměrná hodnota pH srážek zvýšila až na 5,2. Pokles pH byl důsledkem snížení koncentrace síranových aniontů ve srážkách na volné ploše v období od 1994 do 2015. Pokud srovnáme koncentraci z roku 1994 přes 4 mg/l s koncentrací v roce 2015 pod 2 mg/l, jedná se o více než 50% pokles. U dusičnanových aniontů byl pokles daleko méně významný zejména vzhledem k tomu, že značná část emisí dusíku pochází z jiných zdrojů než síra. Významnými zdroji emisí dusíku jsou naftové spalovací motory nebo zemědělství.

Obr. 4: Průměrná roční hodnota pH srážek na volné ploše povodí Lesní potok.

Pro Svět kamene poskytl autor: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

PolandGermanEnglishCzech