JESKYNĚ NA POMEZÍ: PODZEMNÍ KRÁSA UTVOŘENÁ V MRAMORU. JE TAKÉ DOMOVEM VZÁCNÝCH NETOPÝRŮ

jeskyně

Jeskyně Na Pomezí jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem v Česku, který vznikl rozpouštěním mramoru. Podívejte se tam s naším předním speleologem Petrem Zajíčkem.

 

Nejsevernější výspu Moravy vyplňuje hřeben Rychlebských hor. Pohoří je pomyslným pokračováním masivu Hrubého Jeseníku. Krasové oblasti Rychleb jsou vázány na izolované ostrůvky mramorů, které vznikly postupnou rekrystalizací vápenců.

Jsou zde evidovány desítky povrchových a podzemních krasových jevů, z nichž nejvýznamnější je systém jeskyně Na Pomezí. Jedná se o nejdelší jeskyni vytvořenou právě v mramorech (též krystalických vápencích).

Dóm U kazatelny

 

Mramorové království

Její vchod se nachází v bývalém lomu pod sedlem Na Pomezí mezi obcemi Lipová-Lázně a Vápenná. Rozsáhlejší jeskyně v této lokalitě byly lidem dlouho neznámé. Během těžby mramoru se ale často objevovaly jeskynní dutiny či pukliny. Roku 1936 byla po odstřelu kamene objevena jeskyně vedoucí do hloubky 60 metrů. Dnes se nazývá Rasovna a s jeskyní Na Pomezí geneticky souvisí, i když obě jeskyně fyzicky propojeny nebyly.

O rok později pronikli první lidé i do prostor jeskyně Na Pomezí, ale neexistuje o tom písemná zmínka. Teprve po druhé světové válce byla v oblasti zahájena i speleologická činnost v rámci skupiny badatelů při turistickém odboru Sokolu Jeseník. Těm se podařilo 28. srpna roku 1949 proniknout a poté prozkoumat podstatnou část systému jeskyně Na Pomezí.

V jedné z prostor blízko povrchu objevili nápis Kurt Höhle datovaný 21. 10. 1937, což je důkazem, že do jeskyně Na Pomezí vstoupili pracovníci lomu již o dvanáct let dříve. V květnu roku 1950 byla část prostor zpřístupněna veřejnosti a od roku 1955 byla po proražení vstupní a výstupní štoly jeskyně Na Pomezí zpřístupněna v uceleném okruhu.

 

Nový objev

Převážná část prostor jeskyně Na Pomezí má puklinový charakter. Dlouhé vysoké chodby střídají prostornější dómy vytvořené na křížení puklin. Dvoupatrový jeskynní systém vznikal postupnou korozní činností atmosférických vod za spoluúčasti podzemního toku. Na tvorbě prostor se podílela i mrazová destrukce v ledových dobách ve čtvrtohorách.

Jeskyně Na Pomezí má bohatou krápníkovou výzdobu. Nejtypičtější formou jsou kaskádovité sintrové náteky pokrývající stěny chodeb, dále sintrové hráze, stalaktity, stalagmity a průsvitné záclony. V roce 2008 se podařil amatérským speleologům unikátní objev v nedaleké Liščí díře. Nejen, že propojili tuto jeskyni se jeskyní Na Pomezí, ale objevili i největší dóm tohoto systému s rozlohou 40 x 20 x 15 metrů.

Smuteční vrba
Smrkové náteky

 

V současné době má soustava jeskyně Na Pomezí – Liščí díra 1 760 metrů s výškovým rozpětím 47 metrů. Prohlídkový okruh je dlouhý 390 metrů. Jeskyně Na Pomezí je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců.

 

 

Zdroj: National Geographic

Autor: Petr Zajíček 14. 9. 2012

PolandGermanEnglishCzech