Kamenolom Horní Dvorce se nachází v severozápadní části katastrálního území obce Horní Dvorce v Jihočeském kraji. Hlavním horninovým typem je zde drobně až středně zrnitý granit mrákotínského typu. Hornina se nachází pod pokryvem, který je zde zastoupen písčito-jílovitými hlínami, hlinitými písky a hlinito-kamenitými sutěmi. Žula je těžena blokovým způsobem, a to výhradně pro potřeby hrubé a ušlechtilé kamenické výroby s využitím přirozené blokové odlučnosti horniny.

Prostorově a geneticky je ložisko Horní Dvorce součástí velkého masivu granitoidních hornin, který se nazývá centrální pluton. Ložisko je lokalizováno na západním okraji tohoto plutonu a je tvořeno dvojslídou žulou, která je převážně středně až hrubozrnná. Textura horniny je všesměrná, struktura porfyrická. V okolí obce Horní Dvorce se výrazně mění zrnitost horniny, která se nápadně snižuje a mizí vyrostlice. Vyskytují se zde dvě základní facie – šedohnědá až žlutavá žula a šedá žula s nádechem do modra. Na ložisku se nachází jak prvky tzv. velké tektoniky, tak i drobné tektonické prvky. V některých částech lomu se setkáváme s výrazným vzrůstem četnosti jednoho směru trhlin – tzv. drcených pásem. Hornina v těchto pásmech je prakticky nepoužitelná pro jakýkoliv typ kamenické výroby.

Otevřenost zásob je pro exploataci dostatečná. Životnost ložiska je za stávajících podmínek odhadována přibližně do roku 2029. Přípravné práce jsou prováděny bezprostředně před vedením vlastních dobývacích prací. V podstatě se jedná o tvorbu volných ploch horninového masívu tak, aby bylo možno realizovat těžbu suroviny pro potřeby klasické hrubé kamenické výroby. Rozpojování se provádí za použití trhavin s posuvným účinkem, hlavně černého trhacího prachu. Tvorba volných ploch, t.j. vlastní přípravné práce pro exploataci, je na ložisku realizována prostřednictvím tzv. „prostřelování ulice“ pomocí skalních trhavin. Při vedení exploatačních prací je v maximální míře využívána tektonická stavba horninového masívu, a to tak, aby umělá tvorba dalších stupňů volnosti byla minimální. Dobývání je prováděno ve třech etážích, jejichž výška nepřesahuje 10 m bloky, které jsou postupně dobývány shora dolů podle přirozené blokovitosti a odlučnosti. Postup stěn etáží a postup dobývacích prací v rámci etáží je v generelu od jihu k severu. Tento generelní směr však v jednotlivých případech není přísně dodržován, neboť detailní směr postupu je limitován lokální tektonickou stavbou horninového masívu. Vlastní dobývací práce jsou prováděny především pomocí trhacích prací malého rozsahu za použití trhavin s posuvným účinkem.

Stávající výrobní sortiment je tvořen výrobky hrubé kamenické výroby. Surovinou je žula „mrákotínského typu“ v barvě šedé, žlutavé a žlutošedé (melírové). Výrobní program je rozdělen do několika skupin. Jedná se především o silniční stavební program, hrubou kamenickou výrobu pro stavby technického typu, hrubou kamenickou výrobu pro ostatní stavby a těžbu žulových bloků, určených k dalšímu zpracování.

Pro Svět kamene poskytli autoři:
Ing. Martin Štrejbar, Ph.D., doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D., Ing. Petra Gernová
Foto: Ing. Martin Štrejbar, Ph.D.

PolandGermanEnglishCzech