Galerijní restaurování originálu sochy Austrie

V rámci jednotlivých etap restaurátorského procesu byly provedeny veškeré nezbytné úkony vedoucí k sanaci díla (šetrné očištění, biosanace, redukce hygroskopických solí, odstranění krust, konsolidace kamenné hmoty, odstranění druhotných doplňků, lepení odlomených fragmentů, odstranění korodujících armatur, injektáž prasklin, lokální doplnění hmoty v umělém kameni, lokání barevná retuš atp.).

Cílem restaurátorského zásahu byla celková konzervace díla a především řešení problematiky nevhodných druhotných zásahů z důvodu obnovení sochařské a estetické integrity a zejména autenticity díla, které by mělo do budoucna sloužit výhradně ke galerijním účelům. Celý proces restaurování Austrie byl dokumentován a zmapován v závěrečné restaurátorské zprávě.

Sochařská rekonstrukce sochy Austrie (zhotovení kopie)
Z důvodu skenování a pozdějšího zhotovení ideální kopie sochy Austrie bylo nutné pořídit důkladnou fotodokumentaci celku sochy i jejích detailů a provést v reverzibilním materiálu modelační korekce poškozených nebo chybějících detailů přímo na originálu. Hlava Austrie byla před odstraněním druhotných doplňků zaformována a odlita do sádry. Byla provedena i rekonstrukce pravé destruované paže, která byla taktéž zaformována a byl zhotoven její sádrový odlitek.

Zmapování díla 3D skenerem a následné obrábění robotem
Po těchto nezbytných úkonech byl celý povrch skulptury a dochovaných fragmentů zmapován 3D skenerem. Za tímto účelem bylo použito průmyslového optického 3D skeneru řady ATOS Compact Scan, který umožňuje pořídit trojrozměrná data a je dnes široce používán v mnoha průmyslových odvětvích. Pořízená data bylo nutné zpracovat v počítači v programu ATOS Professional a výstupem byla polygonální síť. S touto polygonální sítí se pracovalo v softwaru FREE FORM MODELLING, kde byly pomocí haptického ramene PHANTUM DESKTOP provedeny některé modelační korekce. Výstupem byla 3D data ve formátu STL. Data byla načtena do systému CAD/CAM Tebis, který vygeneroval dráhy obráběcího nástroje, které byly konvertovány pro robotické rameno firmy KUKA. Na robotizovaném pracovišti Střední průmyslové školy sochařské a kamenické vznikl obráběním bloku z hořického pískovce vyhrubovaný tvar sochy Austrie, určený k následnému ručnímu opracování. Zpracování dat a následné obrábění robotem proběhlo pod odborným dohledem školícího pracovníka z firmy MCAE Systems.

Veškeré úkony spojené s restaurováním originálu Austrie a konečným ručním sochařským opracováním rekonstruované Austrie provedla Mgr. Martina Hozová, akademická sochařka, která by tímto ráda poděkovala všem, kteří se na vytvoření kopie sochy Austrie podíleli. Jmenovitě řediteli SPŠKS Ing. J. Moravcovi a jeho kolegům, Ing. P. Bartákovi PhD. (Kámen Ostroměř), zástupcům NPÚ a Města Hradec Králové a pracovníkům MCAE Systems z Kuřimi u Brna (Ing. Drápelovi, P. Stejskalovi, O. Helanovi a Ing. J. Zouharovi PhD.). Zvláštní poděkování patří panu Ing. R. Teichmanovi za značné nasazení při koordinaci celé akce. Fotografie z archivu Mgr. Martiny Hozové akad. soch.

Zdroj: Lomy a těžba

PolandGermanEnglishCzech