Krajem kameníků na Říčansku – Kaménka, 1. díl

Pomníček v Louňovicích připomínající vylomení základního kamene pro Národní divadlo v Praze. Foto I. Malinová, 2016.

Od louňovického skanzenu po modré turistické značce jihovýchodním směrem, asi 2 km k rozcestníku, odkud po zdolání mírného kopce dorazíme ke zbytkům kamenných základů staré kovárny, která kdysi sloužila kameníkům.

Je tu místo s velkým množstvím rozvalených žulových balvanů, nazývané Kaménka, odkud pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla. Původně měl být základní kámen pro Národní divadlo dovezen z památné hory Říp. Tam byl skutečně vylomen a na staveniště divadla dopraven pět dní před plánovanou slavností (konala se 16. května 1868) pří příležitosti jeho uložení. Kámen byl ale z tvrdého a nepravidelně odlučného čediče, a proto se ho nepodařilo opracovat do tvaru podle plánu architekta Josefa Zítka tak, aby do něho mohly být vloženy zakládací listiny. Jeden z členů Sboru pro zřízení českého národního divadla, pražský kameník Gabriel Žižka, nechal narychlo ve své dílně zhotovit přesně podle Zítkova plánu opracovaný dvoudílný – s víkem – rozměrný kamenný kvádr. Ten byl postaven na kámen z Řípu a současně na další dovezený kámen z památného Radhoště, které tak vytvořily jeho symbolický česko-moravský základ. Zanedlouho po slavnosti byla kolem této trojice kamenů dokončena základová zeď divadla a do ní zazděno na dvacet dalších kamenů, přivezených z různých památných míst Čech a Moravy. Líce všech těchto kamenů zůstaly obnaženy, pouze samotný základní kámen byl zazděn celý. Snad proto se na něj časem zapomnělo a „objeven“ byl až po pětadevadesáti letech v květnu 1963. Tehdy byl částečně odkryt a v této podobě, v roce 1983 poněkud upravené, zůstal dodnes.

O původu a historii tohoto našeho snad nejpamátnějšího kamene se v době jeho odkrytí mnoho nevědělo. Jen se tradovalo, že pochází z lesa Kaménky u Louňovic na Černokostelecku, a tak mu byl uprostřed Louňovic postaven a 10. listopadu 1963 odhalen skromný pomníček. Prověřit tento dohad a vypátrat ostatní skutečnosti se ale podařilo až o dvacet let později v době, kdy se historická budova Národního divadla po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci chystala ke slavnostnímu znovuotevření v roce 1983.

Obr. 5: Pomníček v Louňovicích připomínající vylomení základního kamene pro Národní divadlo v Praze.
Foto I. Malinová, 2016.

Pro Svět kamene poskytl autor: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

PolandGermanEnglishCzech