Krajem kameníků na Říčansku – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově

Necelé 2 km jihozápadním směrem od obce Žernovka stojí na kraji obce Mukařov kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1891–1893 v novogotickém slohu nákladem knížete Jana II. z Lichtensteinu (věnoval 6000 zlatých) a ze sbírky místního obyvatelstva.

První zmínka o zdejším kostele pochází ze 14. století. Nějakou dobu byl v rukou utrakvistů, později pak spadal pod černokosteleckou farnost a od roku 1754 byl součástí farnosti říčanské. Na základě Tolerančního patentu byla zde v Mukařově zřízena lokálie, která byla v roce 1855 povýšena na faru. Od roku 2009 spadá obec opět pod římskokatolickou farnost říčanskou. Při bourání starého zchátralého kostela kolem roku 1888 se našly olověné sošky čtyř evangelistů. Zachoval se i zvon z 16. století (1573), který daroval tehdejší majitel černokosteleckého panství hrabě Smiřický. V interiéru nového kostela jsou umístěny obrazy malíře Jana Heřmana, oltář, kazatelnu a zpovědnici vytvořil řezbář Petr Bušek ze Sychrova. Památná jsou rovněž malovaná okna Nanebevzetí Panny Marie a Svatý Jan Křtitel v presbytáři, která kostelu daroval kníže Jan II. z Lichtensteinu.

Kámen na stavbu nového kostela se dle obecní kroniky dovážel z lomu Horka v Žernovce a ze Srbína. Jedná se o příkladnou ukázku použití žulových kvádrů na církevní stavbě. Kámen údajně nechala dovážet šlechta a místní sedláci zdarma, dokonce i řemeslníci pracovali bez mzdy, protože považovali za čest podílet se na stavbě kostela. Světící biskup Ferdinand Kalous vysvětil kostel dne 13. srpna 1893. Ke kostelu a farnosti patří i mukařovský Charitní domov nedaleko kostela v ulici Charitní, kde byl v letech 1963–1964 komunistickým režimem internován kardinál Josef Beran. Do roku 1996 zde byl klášter kongregace sester svaté Hedviky, dnes je tu Domov pro seniory kardinála Berana.

Obr. 3: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově.
Foto: B. Dudíková Schulmannová, 2016.

Pro Svět kamene poskytl autor: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

PolandGermanEnglishCzech